Knez Pavle - Biografija - Knez Arsen Karađorđević - Govor kneza Arsena Govor kneza Arsena U zaostavtini kneza Arsena nalazi se napisan jedan govor koji on nikada nije izgovorio. Posle balkanskih ratova u Srbiji se mnogo govorilo o junatvu kneza Arsena i njegovom velikom ume?u u komandovanju konjicom. Regent Aleksandar je, boje?i se da ne bude zamra?ena njegova ratni?ka slava, od oca, kralja Petra, zahtevao da kneza Arsena odmah udalji iz zemlje. Knez Arsen je napre?ac otputovao u Rusiju. Evo ta je nameravao da kae svojim ratnim drugovima: "" Knez Arsen Kara?or?evi? Junaci, Kad je Srbija oglasila rat Turskoj, i ja sam, kao i vi, odmah pohitao da se kao Srbin stavim na raspoloenje nae mile otadbine i veoma sam sre?an bio, to mi je u deo palo da komandujem vama di?nim srpskim sokolovima da sa vama u?estvujem u stvaranju Velike Srbije i da sa vama, u minula dva krvava rata, delim svako zlo i dobro. Zaista Srbija se moe di?iti takvim junacima kao to ste vi, jer se samo treba setiti Kumanova, kada ste onako hrabro i sa puno portvovanja mogli odoleti onako silnoj neprijateljskoj navali; pa Prisata, - kada ste se preko onog stenja i neprolaznog kra pojavljivali pred neprijateljem od kuda vam se najmanje nadao; pa Bitolja, - kada ste po najgorem vremenu i gaze?i more od razlivene Crne reke, pretili neprijatelju da ga odse?ete od pozadine i time ga naterali na povla?enje sa onih grad-poloaja. A ta tek da kaem za Bregalnicu, kad ste se u najkriti?nijem trenutku kao bujica bacili na drugog neprijatelja doskoranjeg saveznika i time doprineli, da se poraz, koji nam je pretio i koji nam je pripremao na bivi saveznik, pretvori u onako sjajnu pobedu koja ?e u istoriji Srba ve?ito blistati kao alem kamen. Da, junaci, vi i vai drugovi ste osvetnici Kosova i Slivnice, vi ste tvorci Velike Srbije zata budite ponosni i blago onoj otadbini koja je takve sokolove odgajila. Ja se ponosim sa vama oficirima, koji ste mi u ovome epohalnom ratu svesrdno i sa puno iskrenosti i portvovanja pomagali, kao i sa vama podoficirima, kaplarima i redovima, drskim i smelim izvriocima sviju naredjenja i verujte da ?e mi u ivotu mome najdraa i najmilija biti ova godina koju sa vama provedoh. Poto je rat zavren, to na rastanku sa vama, junaci, molim vas, da i dalje istrajete u vaem pozivu sa puno ljubavi i portvovanja i pozivam vas da za sre?u i napredak nae mile Srbije uzviknemo: Da ivi na Vrhovni Komandant Nj.V. Kralj Petar I! Odlikovanja kneza Arsena Kara?or?evi?a Prema zvani?nim podacima Vojnog muzeja u Beogradu, u toj instituciji ?uvaju se slede?a odlikovanja kneza Arsena Kara?or?evi?a: "" "" MEDALJA ZA RUSKO-JAPANSKI RAT 1904-1905, ruska Na aversu je simbol svevide?eg oka, a ispod godine 1904-1905 Na reversu tekst: ?? ????????? ???? ??????? ?? ???? ?????. Pre?nik 27.8mm. Srebro. Inv. br. 12468. "" "" ZLATNA MEDALJA ZA HRABROST "MILO OBILI?", 1913. Prva varijanta iz 1913. godine. Rad Huguenin frres. Na aversu je poprsje Miloa Obili?a i natpis: MILO OBILI?. Na reversu je krst s dva ukrtena ma?a i lovorov venac u kome je ispisana deviza odlikovanja: ZA HRABROST. Ispod je signatura: Huguenin. Pre?nik 36mm. Pozla?ena bronza. Traka crvena. Inv. br. 8837. "" "" ORDEN KARA?OR?EVE ZVEZDE IV STEPENA Iz perioda 1904-1914. Rad be?ke medaljerske radionice G.A.Scheid. Dim. 65x40mm. Traka crvena s belim ivi?nim prugama. V. kat. br. 218. Inv. br. 6406. "" "" SPOMENICA ALEKSANDRA III, ruska Na aversu, u plitkoj plastici je profil cara Aleksandra III, s desne strane je natpis: ???. ??????????? III, a s leve gran?ica. Na reversu, po sredini su godine: 1881-1894 sa krunom iznad i ruskim krstom ispod. Pre?nik 28mm. Srebro. Traka crvena. Inv. br. 6626. Izvor: Darovi Vojnom muzeju - Katalog izlobe. Beograd. 1990. str 99. Posle smrti kneza Arsena 1938. godine, njegov sin - knez Pavle - predao je na ?uvanje Vojnom muzeju sva odli?ja i dokumenta vezana za vojni?ku karijeru kneza Arsena Kara?or?evi?a, najodlikovanijeg srpskog oficira svih vremena. Posle II Svetskog rata, iz Vojnog muzeja su nestala gotovo sva njegova odlikovanja i sve to se, prema zvani?noj evidenciji Muzeja, danas tamo ?uva - jeste ono to upravo objavljujemo.
Mapa sajta
Copyright © 2008, 27. mart. All rights reserved.